2008

Publicaties van Stichting Urbanus en Stichting Vollebrecht Orgel 2008

Op deze pagina's treft u een aantal artikelen aan van de stichtingen zoals deze zijn verschenen in de parochieblaadjes en in de Amstelgids.

 

 


Parochieblad oktober 2008

 

Stichtingen Urbanus en Vollebregt
Fase twee van de kerkrestauratie vordert gestadig en de voltooiing ervan komt in zicht. Nog éénn of twee maanden en de steigers zullen uit de kerk verdwenen zijn. En ook het volle licht van een hopelijk gulle najaarszon zal de sacrale kerkruimte weer binnentreden door de unieke glas-in-lood en gebrandschilderde ramen. Een goed moment dus om een tussenbalans op te maken van onze sponsoractie voor het raamherstel. Ter herinnering: de totale kosten van de raamrestauratie gaan rond € 300.000 bedragen, waarvan 70% gedekt door subsidie Monumentenzorg en 30% € 90.000 voor rekening van de parochie. Onze sponsoractie heeft tot nu toe € 64.533 bijeengebracht, niet in het minst door de royale donaties van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Rabobank Amstel en Vecht. In een eindsprint, die naar we hopen goud gaat opleveren, willen we de resterende € 25.467 nog vergaren.
Recent werden we verblijd door een schenking van € 1.100 van het Gemeente Bestuur Ouder-Amstel. We mogen dit bedrag bij voorkeur besteden aan de grote glas-in-loodramen in de zijtransepten van het kerkgebouw. In onze beleving neemt deze schenking een prominente plaats in omdat de Gemeente de gehele bevolking van Ouder-Amstel vertegenwoordigt en ons ramenproject daardoor en breed draagvlak krijgt. Het is ons een eer ook in deze rubriek onze dank jegens de Gemeente vast te leggen.
In het voetspoor van deze donatie heeft het Bestuur van de Stichting Urbanus besloten een spitsboogvenster te adopteren en de middelen daarvoor uit de eigen gelederen overgemaakt. Indachtig een gezegde doen we hierbij een beroep op u dit goede voorbeeld te volgen. Hierbij valt te denken aan een bestuur of college, bedrijf of beroepsgroep, een (grote) familie, of enig ander gezelschap van werkers in onze parochie of gemeente.
Wat zijn de financiële consequenties behorende bij een raam adoptie? Uitgaande van een 30% donatie is voor een kleiner raam € 800 benodigd. Indien men dit bedrag kan verdelen over een groep komt er een niet meer zo afschrikwekkende uitkomst naar voren. Ook naar boven toe zijn de grenzen ruim gesteld. Voor de zeer grote ramen in de zijtransepten (42 m2) staat € 45.00 op de begroting. En van deze ramen hebben we er twee, één in de noord- en één in de zuidgevel. De Stichting Urbanus is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daarom een fiscale aftrekpost en wie weet kunt u daardoor tientallen procenten besparen.
Door de zorg van de Stichting Urbanus zal, in overleg met het Parochie Bestuur, in de kerk een plaquette worden aangebracht met naamsvermelding van de schenkers.
Enige recente particuliere donateurs, die verzocht hebben in de anonimiteit te blijven, zij vanaf deze plaats ook dank gebracht.
 
C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt

 


Parochieblad juni 2008

 

Sponsoractie Restauratie Vensters
De stand van de sponsoractie is nu € 62.533,-
Op weg naar het streefbedrag van € 90.000,- houden wij ons graag aanbevolen.
Stichting Urbanus Ouderkerk, rekening NL86 RABO 0351 8218 72 onder vermelding van "Vensters".
Of belt u met de heer T. Tetteroo 020-4961300 voor een afspraak om te praten over de mogelijkheden een venster te adopteren.

 


Parochieblad februari 2008

 

Stichtingen Urbanus en Vollebregt
Het Cuypersjaar 2007 ligt achter ons en we mogen er met zekere voldoening op terugzien. De Urbanusparochie was met een eigen inzending aanwezig op de tentoonstelling in Rotterdam. Ook heeft het spotlicht op de unieke plaats van bouwmeester Pierre Cuypers als kampioen van de neogotiek de sponsorende organisaties gunstig gestemd. Met name het Prins Bernhard Cultuurfonds beschouwt onze Urbanuskerk in Ouderkerk als een waardevol Cuypers baken in het Amstelland. Daarom werd reeds vroeg in het jaar 2007 een donatie van € 26.000 aan de Stichting Urbanus toegekend. Als besluit van het Cuypersjaar besloot het Cultuurfonds hier nog € 25.000 aan toe te voegen, waardoor de totale subsidie op € 51.000 komt.
Dit bedrag zal mettertijd door de Stichting Urbanus aan de parochie worden overgedragen geoormerkt als bijdrage in het herstel van de glas-in-loodramen. De totale kosten van de restauratie van alle ramen belopen rond ? 300.000. Dit formidabele bedrag valt te begrijpen als men weet dat de restauratie 30 vensters omvat, samengesteld uit 354 panelen, met een glasoppervlakte van 126 m2. De wervingsfolder geeft een indruk van de bijbelse taferelen uitgebeeld in de gebrandschilderde ramen en van de rijk uitgewerkte geometrische motieven in de hooggeplaatste monochrome ramen die daglicht tot de kerkruimte toelaten.
Gelukkig is opnieuw de steun van Monumentenzorg verworven waardoor 70% van de kosten wordt gedekt. Wij, de lokale gemeenschap, dienen 30%, dus circa € 90.000, bijeen te brengen. De Stichting Urbanus zet zich met uw hulp hiervoor in. In het licht van deze getallen is de steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds dus zeer substantieel. Met voldoening kan worden vastgesteld dat de sponsoractie reeds goede weerklank heeft ondervonden en nog goed verder loopt. Reeds 52 donateurs hebben een bedrag van € 3.600 geschonken. Om het ramenproject te voleinden streven we ernaar nog € 28.000 te vergaren.
We staan nu aan het begin van "2008 Jaar van het Religieus Erfgoed", al op 17 januari officieel geopend door Pieter van Vollenhoven in de ijskapel op het Domplein in Utrecht. Het wordt een jaar vol evenementen door het gehele land, zoals de fraaie website www.2008RE.nl verduidelijkt. Ook de Provincie Noord-Holland staat in de startblokken en heeft een grote geldsom beschikbaar gemaakt ten behoeve van behoud cultureel erfgoed. Wij van Urbanus zullen pogen onze plaats in de activiteiten te vinden en hopen mede van de steun te genieten.
De Stichting Vollebregt denkt met genoegen terug aan het goedbezochte concert op 11 november 2007. We vertrouwen er op dat het gevarieerde programma van niet al te zware orgel- en pianomuziek goed is overgekomen. Aan de opbrengst van de deurcollecte te oordelen, € 825, verlieten velen van u het concert of de opvolgende receptie in milde stemming. Het gehele programma is inmiddels op CD vastgelegd, in 15 tracks waarvan 11 met de orgelmuziek van Dick Koomans en Yu Nagayama, 2 tracks met de piano werken van Laurens de Boer, in- en uitgeleid door Phil Kint. Aan de uitvoerenden en de sponsors van het concert zij hier nogmaals dank gebracht. De CD is gebaseerd op de live opgenomen geluidssporen en geeft ook achtergrondgeluiden en de ambiance van een goed gevulde kerk weer. Zo hoort men na zo'n 10 minuten Rhapsody in Blue de torenklok 4 uur slaan, zachtjes op de achtergrond. Het is dus geen ?steriele? studio-opname. De Stichting heeft met deze CD geen commerci?le verkoopsbedoelingen. Aan toekomstige donateurs van de Stichting zullen we graag een exemplaar als attentie toezenden.
 
C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt