2006

Publicaties van Stichting Urbanus en Stichting Vollebrecht Orgel 2006

Op deze pagina's treft u een aantal artikelen aan van de stichtingen zoals deze zijn verschenen in de parochieblaadjes en in de Amstelgids.

 


Parochieblad november 2006

Stichtingen Urbanus en Vollebregt

De jaarverslagen over jaar 2005 van de Stichtingen zijn op de website www.kerkenouderkerk.nl geplaatst. U treft hierin verslag aan over verrichte activiteiten en behaalde resultaten.
Ook op de website te bezichtigen de fraaie foto documentatie geschoten door Arie van der Meer van het orgel-inwijdingsconcert van 17 september j.l. De deurcollecte gehouden na afloop van concert en receptie heeft ? 1.317,81 opgebracht. Aan alle milde gevers een hartelijke dank vanzelfsprekend.
Nu de fase van gebruik van het orgel is aangebroken beraadt de Stichting Vollebregt zich over haar taken voor de toekomst. Allereerst komt hierbij aan de orde het aangaan van een degelijk onderhoudscontract. De Stichting zal voorts het gebruik van het orgel voor kerkelijke vieringen van harte ondersteunen, zo nodig ook financieel. Overleg met de pastores van de Parochie en met het Caecilia koor over de inpassing vindt zeer binnenkort plaats. Vervolgens zijn er idee?n over het vestigen van een Vollebregt-orgel concert traditie en de opname van orgelmuziek op compact disk. Deze plannen zullen in de komende maanden uitkristalliseren. Belangstellenden in deze projecten, organisten en anderen, die tot de besluitvorming willen bijdragen worden van harte uitgenodigd zich uit te spreken.
 
C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt
 
 

Parochieblad oktober 2006

 

Stichtingen Urbanus en Vollebregt
Met een feestelijk concert werd ons kerkorgel, na voltooiing van de allesomvattende restauratie, op 17 september weer in gebruik genomen.
We voegden ons hiermede in een traditie die begon in 1822 toen het orgel van Leonardus van den Brink zijn plaats vond in de voorganger van de huidige Urbanus kerk van Cuypers. Het Vollebregt tijdperk werd ingeluid in 1878 toen Jacobus Vollebregt ons orgel, het grootste ooit door hem gebouwde instrument, voltooide. Het werd op 27 februari 1878 ingewijd met een concert uitgevoerd door W.A. Smit. Als men het programma van die dag beziet, met zijn vrome karakter, is het woord inwijding zeer op zijn plaats. Na de restauratie van 1954 werd op 12 september het orgel ingespeeld door niemand minder dan de befaamde organist Albert de Klerk. Nu in jaar 2006 vond het vierde concert in deze illustere reeks plaats. Een traditie met ??nmaal in de 60 jaar een bijzonder concert als markering van de historie van de orgelmuziek in onze kerk.
In 1878 schreef Pastoor Claasen: "Er waren zeer veel protestanten in de kerk, waaronder de Dominee. En behalve de parochianen zeer velen uit de buurt". Met ruim 300 toehoorders in ons concert kunnen we nu de zelfde constatering maken. We danken alle belang-stellenden voor hun aanwezigheid en hopen dat het programma hen heeft aangesproken.
Wij prijzen ons gelukkig organisten van gevestigde reputatie bereid gevonden te hebben ons concert te verzorgen. Ton van Eck, Paul Houdijk en Eric Jan Joosse, allen leerlingen van De Klerk, brachten een boeiend gevarieerd programma waarin kerkelijke en profane expressies van orgelmuziek ten uitvoer werden gebracht. Het vocale intermezzo van het Caecilia koor onder leiding van Laurens de Boer bevestigde, in het bijzonder met de uitvoering van Psalm 150, de band met het verleden.
De geschiedenis van de orgelmuziek in onze parochie werd uitvoerig, en na diepgravend onderzoek van archiefstukken en literatuur, beschreven door Ton van Eck. Het gedenkboekje te dezer gelegenheid uitgebracht is een waardevol document geworden dat in de Nederlandse muziekwereld zijn plaats zal vinden.
Na afloop van het concert bleven velen bijeen in een geanimeerde receptie, die aan de Stichting Vollebregt werd aangeboden door Bakkerij Hans Out, Keurslagerij Wim Stronkhorst en Plus Van der Neut. Het geijkte adjectief 'geanimeerd' is een understatement voor deze gezellige voortzetting. Door de zorg van Elckerlyc zangers werden alle hapjes en drankjes zorgvuldig uitgeserveerd.
Zonder referentie aan geld kon ook deze middag niet verlopen. De Stichting Vollebregt, en daarnaast ook de Stichting Urbanus, droegen door hen verzamelde donaties over aan het Urbanus Parochie Bestuur. De fraaie cheques die de ceremonie symbolisch vorm gaven, werden vervaardigd door Pieter van den Busken.
 
Overigens is de overdracht begeleid door een formeel schriftelijk contact met het parochie Bestuur. De Stichting Vollebregt schrijft in de brief van 19 september: "Met onze schenking geven we geld door dat wij zelf hebben ontvangen middels donaties aan onze Stichting. Onze donateurs hebben het concrete oogmerk gehad met hun schenking de restauratie van het monumentale Vollebregt orgel te ondersteunen. In de geest van de donateurs zijn wij gehouden deze intenties ten volle te respecteren. De meer institutionele donateurs, zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Schipholfonds, formuleren deze voorwaarde in ondubbelzinnige juridische bewoordingen. Om deze reden moeten wij u verzoeken deze randvoorwaarde bij de besteding van onze donatie scherp in het oog te houden. Ik verzoek u mij hiervan een bevestiging te sturen.
De Stichting vertrouwt er op dat u de schenking kunt aanvaarden" Voor de Stichting Urbanus gelden, mutatis mutandis, gelijke voor-waarden.
De Stichting Vollebregt sluit hiermede de eerste fase van activiteiten in haar bestaan af. We gaan een tweede fase binnen waarin we de zorg op ons nemen voor behoud van het orgel in optimale conditie door het plegen van toegewijd onderhoud. We kunnen er dan weer vijftig jaar tegen. Ook rekenen we het tot onze toekomstige taak het gebruik van het orgel te bevorderen, bij kerkelijke gebeurtenissen in de eerste plaats, maar daarnaast ook voor culturele manifestaties van een breder karakter.
 
C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt

 


Parochieblad september 2006

 

Stichtingen Urbanus en Vollebregt
Ouderkerk aan de Amstel, 17 augustus 2006
Geachte Vollebregt-Orgel Vriend/Vriendin
Na bijna twee jaren van intensieve restauratie arbeid door de firma Verschueren Orgelbouw te Heythuysen is ons orgel teruggekeerd op zijn vertrouwde plaats in de Sint Urbanus kerk. Met het orgel hersteld in de oorspronkelijke dispositie van Vollebregt, beschikken we nu weer vol vreugde over het authentieke muziekinstrument van unieke culturele en historische waarde. De offici?le ingebruikname vieren we met een feestelijk orgelconcert op
zondag 17 september 2006, aanvang 15.00 uur.
Aan het orgelconcert werken mee:
Ton van Eck, organist Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem, geeft een presentatie van de diverse registers en speelt werk van Charles-Alexis Chauvet;
Paul Houdijk, organist Sint Catharina Kathedraal te Utrecht, speelt het Troisi?me Choral van C?sar Franck;
Eric Jan Joosse, organist van de Amstelkerk te Ouderkerk aan de Amstel, speelt werk van Gaspard Corette en de eigen compositie Vollebregt Festivo.
Medewerking wordt voorts verleend door het Caecilia koor onder leiding van Laurens de Boer.
Het muzikale programma zal worden gevolgd door een receptie.
Wij nodigen u van harte uit deze bijeenkomst met uw aanwezigheid luister bij te zetten.
Namens de Stichting Vollebregt
 
 
 
Ton Tetteroo Rob Ammerlaan
Voorzitter Secretaris
Toegang gratis. Na afloop van concert en receptie deurcollecte bij de uitgang van de kerk.
 
 

Parochieblad juli, augustus 2006

 

Stichtingen Urbanus en Vollebregt
Zondag 10 september 2006: Open Monumentendag.
De Urbanus parochie is weer een actieve deelnemer aan deze landelijke manifestatie. De Urbanus kerk zal voor bezichtiging zijn opengesteld in de namiddag van 2 tot 5 uur. Er zal een deskundige gids aanwezig zijn en het orgel zal afwisselend worden bespeeld door gerenommeerde plaatsgenoten.
 
Zondag 17 september 2006: Feestelijk Vollebregt orgel concert.
De offici?le (her)ingebruikname van ons gerenoveerde Vollebregt orgel zal worden gevierd met een feestelijk concert. Het programma begint in de middag om 3 uur en zal ongeveer een uur in beslag nemen. Aan de invulling wordt nog gewerkt. Maar u kunt in ieder geval gevarieerde orgelmuziek verwachten en een paar korte toespraakjes. Bij het Parochieblad zult u begin september het vastgestelde programma aantreffen. De toegang zal gratis zijn, iedere belangstellende is vanzelfsprekend van harte welkom.
Het orgel is inmiddels teruggeplaatst en verkeert in een glanzende staat, een authentiek antiek kunstwerk, maar in voorkomen en in prestaties niet van nieuw te onderscheiden, gereed om een nieuw leven te beginnen. We treden hier in de voetsporen van onze voorouders. In het bijgaande bericht uit Dagblad De Tijd van 1 maart 1878 kunt u lezen dat de gemeentenaren destijds de ingebruikname van hun orgel groots hebben aangepakt. Me dunkt dat we trots kunnen zijn op onze voorvaderen uit die tijd. Laten we aannemen dat zij ook tevreden zouden zijn met wat wij in deze dagen tot stand hebben weten te brengen.
 
C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt
 
 

Parochieblad jumi 2006

 

Stichtingen Urbanus en Vollebregt
In het begin van dit jaar heeft Stichting Urbanus een donatie verstrekt aan het Urbanus Parochie Bestuur voor een bedrag van ? 22.750. Dit geoormerkte bedrag dekt geheel de kosten van restauratie van het Caecilia rozet venster in de westgevel, pal boven de hoofdingang van de kerk en het Vollebregt orgel. De donatie werd mogelijk gemaakt door een zeer gulle gift van de Rabobank hier ter plaatse.
 
Eveneens nam de Stichting Urbanus de kosten voor haar rekening van de aanschaf van drie nieuwe buitenlantaarns, geplaatst naast de ingangen van de kerk. Een donatie van ? 2.380 van de ABN-AMRO bank, vestiging Amstelveen, aan de Stichting Urbanus stelde de Stichting in staat deze renovatie te bekostigen.
 
Per 1 juni 2006 vinden enige mutaties plaats in de besturen van de Stichtingen Urbanus en Vollebregt. L.C.M. (Leo) Boersma, die vanaf de oprichting lid is geweest van de besturen, treedt terug. Hij wordt opgevolgd als lid en penningmeester door N.J.F.M. (Nico) Wolffenbuttel. De besturen worden voorts versterkt door toetreden van N. (Nico) van Wieringen als nieuw lid. Geactualiseerde gegevens zijn, zoals vertrouwd, na te slaan op het bovengenoemde internet adres.
 
Bij het schrijven van dit bericht is de opbouw van het gerenoveerde Vollebregt orgel in volle gang. Het Bestuur van de Stichting Vollebregt is begonnen de offici?le ingebruikname vorm en inhoud te geven. Gedacht wordt aan de maand september voor een feestelijk concert met omlijsting. Houdt u er alvast rekening mee! Nadere gegevens zullen uiteraard ruim bekend worden gemaakt.
 
C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt
 
 

Parochieblad mei 2006

 

Stichtingen Urbanus en Vollebregt
Enige weken geleden ontvingen we plotseling van Verschueren Orgelbouw Heythuysen de mededeling dat door een schemawijziging in hun werkzaamheden de restauratie van ons Vollebregt orgel eerder zal zijn voltooid dan de planmatige verwachtingen. In nader overleg is afgesproken dat al op 1 mei met de opbouw van het orgel op de locatie Urbanus kerk zal worden begonnen. De werkzaamheden zullen ongeveer drie weken in beslag nemen. Als u dit leest zullen dus al zichtbare vorderingen moeten zijn gemaakt. We gaan ons nu voorbereiden op een feestelijke (her)ingebruikname, later dit jaar.
Een goede gelegenheid om iets meer van de scheppers van ons orgel, de meester orgelbouwers Vollebregt, onder uw aandacht te brengen in de volgende familie historie.
 
Vollebregt stamboom
 
Jacobus Vollebregt
geboren 23 september 1761 te Bergschenhoek,
overleden 30 augustus 1813 te Vlaardingen
beroep instrumentmaker (orgelmaker)
 
gehuwd in januari 1790 met
 
Cornelia Geijling
geboren 1768 of 1769 te Maassluis,
overleden 1831 te Vlaardingen
 
Kinderen uit dit huwelijk
 1. Jacobus, geboren 13 augustus 1791 te Maassluis, overleden voor 1800 te Maasluis
 2. Johannes, geboren 21 mei 1793 te Maassluis, overleden 17 mei 1872 te 's-Hertogenbosch
 3.  Maria, geboren 6 februari 1795 te Maassluis, begraven 20 oktober 1803 te Vlaardingen
 4. Neeltje (Helena Charlottte), geboren 25 september 1798 te Maassluis, overleden 26 augustus 1830 te Vlaardingen
 5. Hermanus, geboren 25 september 1798 te Maassluis, overleden 1800 te Maassluis
 6. Anna (Johanna), geboren 3 mei 1800 te Vlaardingen, overleden 22 december 1867 te Vlaardingen
 7. Jacobus, geboren 8 april 1804 te Vlaardingen, overleden 10 april 1804 te Vlaardingen
 8. Jacobus, geboren 3 september 1805 te Vlaardingen, overleden 8 november 1805 te Vlaardingen
 9. Maria, geboren 7 september 1808 te Vlaardingen, overleden 31 oktober 1808 te Vlaardingen
 
Johannes (Josephus) Vollebregt
geboren 21 mei 1793 te Maassluis,
overleden 17 mei 1872 te 's-Hertogenbosch
beroep orgelmaker (schrijnwerker, lijstenmaker)
 
gehuwd op 3 april 1818 met
 
Anna Maria van den Tempel
geboren 1793 of 1794 te Schiedam,
overleden 18 april 1841 te Rotterdam
 
Kinderen uit dit huwelijk
 1. Johanna, geboren 16 juli 1819 te Vlaardingen, gehuwd 15 september 1841 met J.G. Durivou
 2. Cornelia, geboren 4 oktober 1821 te Rotterdam, gehuwd 28 oktober 1846 met H.A. Koch
 3. Maria Charlotte, geboren 16 juli 1823 te Rotterdam, gehuwd 11 augustus 1847 met C.J. Durivou
 4. Jacobus Johannes, geboren 19 oktober 1825 te Rotterdam, overleden 2 september 1888 te 's-Hertogenbosch
 5. Francina Hendrika, geboren 14 oktober 1827 te Vlaardingen
 6. Helena Charlotte, geboren 19 mei 1830 te Schiedam, overleden 26 augustus 1830 te Schiedam
 
Jacobus Johannes Vollebregt
geboren 19 oktober 1825 te Rotterdam,
overleden 2 september 1888 te 's-Hertogenbosch
beroep orgelmaker
 
gehuwd op 5 mei 1847 met
 
Helena Barends
geboren 3 maart 1822 te Rotterdam,
overleden 16 april 1901 te 's-Hertogenbosch
 
Kinderen uit dit huwelijk
1. Anna Maria, geboren 30 juli 1848 te 's-Hertogenbosch,
overleden 21 augustus 1927 te Vught, kinderloos
2. Sebastiana Francina, geboren 14 augustus 1849 te 's-Hertogen- bosch, overleden 30 april 1916 te Rheden, kinderloos
 
Bron: Frans Jespers & Ad van Sleuwen, Tot roem van zijn makers ? Een studie over J.J. Vollebregt en Zoon, Meester orgelmakers te ?s-Hertogenbosch (Provinciaal Genootschap van Kunsten en Weten-schappen in Noord-Brabant, 1979). (alleen antiquarisch verkrijgbaar)
 
Een paar opmerkingen ter aanvulling op de stamboom.
 • Het gaat om Hollandse families uit de regio Westland. Ook heden ten dage is de naam Vollebregt veel voorkomend in het gebied van Rotterdam, Schiedam, Naaldwijk, Berkel en Rodenrijs, Honselers-dijk.
 • Het orgelbedrijf J.J. Vollebregt en Zoon werd door vader Johannes en zoon Jacobus in 1845 in 's-Hertogenbosch gesticht. Ze verwierven veel opdrachten voor bouw van orgels in de katholieke kerken in Brabant.
 • Op latere leeftijd voegde vader Johannes de tweede voornaam Josephus toe. Dit bracht de gestegen welstand en het maatschappelijk aanzien verworven met zijn succesvolle firma tot uitdrukking.
 • Vader Johannes was een krachtige figuur. Na zijn overlijden in 1872 werden er geen grote nieuwe orgels meer gebouwd.
 • De gezinnen van grootvader Jacobus en vader Johannes werden geteisterd door het leed van grote kindersterfte. Slechts drie van de negen kinderen uit gezin Jacobus werden ouder dan tien jaar. De drie jongstgeborenen stierven al als baby.
 • Er is geen nageslacht in de rechte mannelijke lijn met de familienaam Vollebregt uit de gezinnen van zowel vader Johannes als zoon Jacobus. Een Brabantse familietak ontbreekt geheel.
 
C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt
 
 

Parochieblad februari 2006

 

Stichtingen Urbanus en Vollebregt
Sinds verschijnen van het vorige Parochieblad zijn weer een groot aantal gebeurtenissen te vermelden. Hier volgt een beknopt overzicht.
 • Nu de restauratie in de eerste fase is voltooid, is het Caecilia rozetvenster weer in volle luister te aanschouwen. In het bijzonder van dichtbij, vanaf de koorzolder, is te zien hoe gaaf het venster weer geworden is en sprankelend van kleur in doorzicht naar een heldere hemel. Het is een dankbaar project geworden waarvan de realisatie geheel door de Rabobank Abcoude Ouder-Amstel aan de Urbanus gemeenschap is aangeboden. Kort geleden mocht de Stichting Urbanus van de Rabobank een overschrijving van ? 22.750 ontvangen. Een verslag van de hand van mevrouw Ingrid de Jongh heeft u kunnen lezen in "De Amstelgids" van donderdag 19 januari.
 • Ook de buitenlantaarns van de kerk, drie in getal, zijn vernieuwd. Precies zoals zo'n dertig jaar geleden is geschied, zijn nieuwe lantaarns van een klassiek antiek model uitgekozen. De aanschaf is voor een bedrag van ? 2.000 gesponsord door de ABN?AMRO Bank, kantoor Amstelveen.
 • Op 12 januari j.l. reikte "Het Schipholfonds" de najaarsprijzen van jaar 2005 uit. Ook de Stichting Vollebregt behoorde met de restauratie Vollebregt orgel tot de selecte kring van gehonoreerde projecten. Een delegatie van het Bestuur heeft tijdens de uitreikings ceremonie een donatie van ? 2.500 in ontvangst mogen nemen.
 
<foto>
Uitreiking van de donatie van Het Schipholfonds aan de Stichting Vollebregt. Tweede van links, de heer Michael van Praag, voorzitter bestuur Het Schipholfonds. Voorts, v.l.n.r., de voorzitter, secretaris en penningmeester van de Stichting Vollebregt.
 
? Over de actie "Luidmotor" leest u elders in dit blad onder de titel "Tijd en Engelenklokken" een uit het leven getekend verslag van Ton van der Vall. In koele cijfers uitgedrukt hebben 14 goedgeefse donateurs in enkele dagen een bedrag van ? 6.968,14 bijeengebracht. Omdat de uiteindelijke kosten ? 3.289,16 hebben bedragen is er een overschot van ? 3.678,98 ontstaan. Met de persoonlijke instemming van de geraadpleegde hoofdsponsors mocht dit bedrag worden toegevoegd aan de Urbanus middelen voor de kerkrestauratie.
? In het weekeinde 19/20 november is, voorafgaande aan de feestdag van Sint Caecilia op 22 november, de opbrengst van de collecte tijdens de diensten ten goede gekomen aan bevordering van de kerkmuziek, in casu aan de Stichting Vollebregt. Voor de opbrengst van ? 398,55 worden alle goede gevers in dit weekeinde van harte bedankt.
? Per 31 oktober 2005 heeft Paul Liesker zijn lidmaatschap van de Besturen Urbanus en Vollebregt be?indigd. Wij danken hem voor zijn inzet ten behoeve van de restauraties van kerk en orgel. Met zijn vertrek is de plaats van 2e penningmeester vacant geworden. Mocht u de ambitie hebben in deze functie de Stichtingsbesturen te komen versterken, meld u zich dan bij onze voorzitter Ton Tetteroo, of bij ??n der andere bestuursleden.
? Op 12 december 2005 is een delegatie van de Stichting Vollebregt naar Heythuysen getogen om de vorderingen bij de restauratie van het Vollebregt orgel met eigen ogen te aanschouwen in de werkplaatsen van de firma Verschueren Orgelbouw. We zijn met grote gastvrijheid ontvangen door de heer en mevrouw Verschueren. Wat we hebben gezien zijn de duizenden onderdelen van het orgel verspreid door het gehele gebouw in de afzonderlijke gespecialiseerde renovatie afdelingen. De restauratie ligt op schema, is ons verzekerd, en zal in het najaar zijn voltooid. Een beeldverslag van het bezoek is op de site www.kerkenouderkerk.nl te bezichtigen.
? Tenslotte nog eens enige opmerkingen over de constructie "Periodieke schenking". Door misverstanden is het formulier dat voor het aangaan van zulke schenkingen is opgesteld niet als bijlage aan het laatste nummer van Parochieblad "de brug" toegevoegd. Het Parochiebestuur biedt ons hierbij een herkansing. Zoals de naam al aangeeft betreft het hier een schenking die men periodiek verricht, voor een aantal jaren voor een gelijk bedrag. Het minimum aantal jaren is vijf, en dit is tevens de gebruikelijke duur van de overeenkomst. De nuchterheid gebiedt te zeggen dat deze vorm alleen lonend is voor de wat grotere schenkingen, omdat de kosten van de notaris moeten worden terugverdiend uit de bespaarde belastingafdrachten. We zijn er in geslaagd notaris Bellaar uit Amstelveen bereid te vinden de schenkingsaktes ten gunste van onze Stichtingen op te maken tegen een uiterst vriendelijk tarief.
 
C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt
 

Parochieblad december 2005, januari 2006

 

Stichtingen Urbanus en Vollebregt
Nabij het einde van jaar 2005 willen de Stichtingen een status bericht aan u voorleggen.
? Stichting Urbanus. De steigers rond de kerk zijn verdwenen als teken dat de restauratie in zijn eerste fase is voltooid. De poreuze voegen zijn gedicht, de torenspits is in- en uitwendig vernieuwd, een uiterst modern torenuurwerk is ge?nstalleerd dat bij licht en donker de exacte tijd aanwijst, nieuwe leien zijn gelegd op het dak, het Caecilia venster is in al zijn kleurrijke luister terug in de voorgevel. De voor de restauratie van de kerk benodigde middelen, in totaal zo'n ? 650.00 en uit eigen portemonnee ? 250.00, alleen al in de eerste fase, zijn zeer aanzienlijk. De Stichting Urbanus heeft tot op vandaag ruim ? 40.000 aan inkomsten gegenereerd. Het is duidelijk dat nog een zware taak voor ons ligt. Onderhoud en vernieuwing zijn voor de instandhouding van het monumentale maar oude gebouw met hier en daar zijn complexe installaties noodzakelijk. Het relaas van Ton van de Vall, zie elders in nummer, illustreert de rampen waardoor men plotseling wordt getroffen wanneer tijdige renovatie achterwege blijft.
? Stichting Vollebregt. De restauratie van het orgel bij Firma Verschueren Orgelbouw is in volle gang. Op 12 december zal het bestuur een excursie ondernemen naar Heythuysen om de vorderingen te aanschouwen. Met enig optimisme kan men stellen dat we met de door de Stichting bijeengebrachte middelen voor herstel van het orgel een schema volgen dat tot en met jaar 2007 het vereiste bedrag kan opleveren. We hebben een tamelijk realistisch financieringsplan kunnen opstellen. Het geeft een beeld van hoe we ons de toekomst zouden willen voorstellen. Op verzoek zenden we het financieringsplan graag aan u toe. Bij de overschrijving in 2004 schreef een vriendelijke donatrice: "Geen Kerstfeest zonder muziek". Misschien dat dit motto u inspireert tot (nog eens) een bijdrage aan de orgel restauratie.
? Tenslotte, in de maand december geniet de bijzondere vorm van periodieke schenking, ook wel lijfrente genoemd, speciale belangstelling vanwege de aantrekkelijke fiscale aspecten die in het dan nog lopende jaar zijn te benutten. De optie van periodieke schenking biedt de donateur gelegenheid een schenking te doen zonder de voorwaarde dat minimum drempels overschreden moeten worden. Het volledige bedrag is aftrekbaar. De praktische regeling van zo'n schenking vraagt niet meer dan het invullen van een formulier, waarvan u een exemplaar als bijlage bij het Parochieblad aantreft. De begunstigde stichting draagt zorg voor de verdere notarieel correcte afhandeling.
 
C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt