PCI

Parochiële Caritas Instelling

Jongere parochianen zullen zich mogelijk geen voorstelling kunnen maken van wat een PCI is en vooral doet, terwijl oudere parochianen de PCI al snel vertalen naar 'de Armenzorg'.

De PCI maakt deel uit van de diaconale activiteiten van de parochie.

De letters PCI staan voor Parochiële Caritas Instelling.

Onder Caritas wordt verstaan het vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.

De noden en behoeften zijn niet uitsluitend financieel; in tijden waarin voor veel mensen, vaak ouderen, gevoelens van eenzaamheid de grootste nood vormen, kan hulpverlening ook bestaan in de vorm van een gesprek of morele ondersteuning.

Met de stijgende welvaart in Nederland is de noodzaak voor individuele hulpverlening weliswaar verminderd, maar zal deze hulpverlening door een PCI altijd moeten blijven bestaan. Uiteraard zullen alle individuele verzoeken strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Omdat de noden en behoeften echter vaak financiële redenen hebben, dient de PCI op verschillende wijzen fondsen te werven. Dit gebeurt vaak door middel van speciale collectes of door andere speciale acties.

De PCI richt zich niet alleen op de medemens in de eigen parochie, maar ook op de noden van de mensen in andere landen. De projecten die elders worden ondersteund zijn altijd kleinschalig en betreffen zeer gerichte hulpverlening, waarbij beheerskosten van grote hulpverleningsorganisaties kunnen worden vermeden.

De PCI is aangemerkt als ANBI instelling (ANBI is Algemeen Nut Beogende Instelling).
Het ANBI nummer van PCI Caritas Amstelland - Amsterdam is: 824319588


Indien u meer wilt weten over het werk van uw PCI, neemt u dan contact op met:

Mw. W. Out (tel. 4964469)

Dhr. M. den Blanken (tel. 4961918)

Dhr. N. van Wieringen (tel. 496 4175).