Alg. Informatie

Welkom op de website van de St. Urbanus Parochie Ouder-Amstel

Contactadres: Ronde Hoep Oost 31, 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel, Tel. 020-4961320 >locatie op kaart<

eerstaanspreekbare voor Urbanusparochie 

Diaken E. Brussee

e.brussee@rkamstelland.nl

 020-4961320

e-mailadres parochie

Urbanusparochie@xs4all.nl

 

Parochiesecretariaat

Rondehoep Oost 31

 020-4961320

Secretariaat geopend:

dinsdag:      14:30 - 16:30 uur
woensdag:   09:30 - 12:00 uur
donderdag:  09:00 - 11:30 uur
vrijdag:        14:30 - 16:30 uur

 

Parochie coördinator

Paul Liesker

06-14181919

Parochiebestuur

Vice-voorzitter  Dhr. A. Schwegler

020-4965849

 

Penningmeester: Edwin saan

020-4965310

 

Secretaris Dhr. P. Theeuwes

vrijwilligers/beleidszaken mevr. H. van Huizen

020-6790774

020-4961243

Stichting Vrienden Vollebregtorg

Stichting Urbanuskerk

Rabobank: NL42 RABO 0300 5897 86
Rabobank: NL86 RABO 0351 8218 72

 

Parochiële Caritas

Mw. W. Out

4964469

Kerkhof
Voor de kerkhoftarieven: klik hier

P. Liesker

06-14181919

Gezinsdiensten 't Kwetternest

 

 

Communiewerkgroep

Isabel dos Santos

 

vormsel

 

 

Koor Elckerlyc

Dhr. Hans Out

4964497

St.Caeciliakoor

Dhr. Wim Compier

4963136

Bezoekgroep

mevr. H. van Huizen

4961543

Raad van Kerken

Linda den Hertog

4964759

Muzikaal begeleider alle koren

Laurens de Boer

06-24226872

Inleveradres parochieblad per mail

redactieurbanusouderkerk@gmail.com

 

Bezorging parochieblad

Dhr. M. Schwegler

4965733

Stencilbureau

Gezellenhuis

4961255

 

   

Ledenadministratie

Dhr. J de Jong

4964608

Parochiehuis

verhuur via het secretariaat

4961320

Kerkbijdragen:

Bankrekening: NL40 RABO 0351 8062 10
Bankrekening: NL97 INGB 0000 2905 35

 

Urbanus Parochiebestuur:
 

Bankrekening: NL61 RABO 0351 8018 55
Bankrekening: NL47 INGB 0006 2598 45

 

t.n.v. Urbanus-Parochie Bestuur Ouderkerk ad Amstel.

 

Het secretariaat van de parochie is geopend dinsdagmiddag van 14.30-16.30 uur, woensdag en donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 en vrijdagmiddag van 14.30-16.30 uur voor opgeven van misintenties, aanvragen doopbewijzen, verhuur parochiehuis enz. Gelieve op deze uren contact op te nemen.
Indien niemand aanwezig is in de pastorie, kan men telefoneren naar 020-4961320 en het antwoordapparaat inspreken of in zeer drigende gevallen met mobiele nummer van parochie-coördinator Paul Liesker 06-14181919. Er wordt dan zo snel mogelijk contact opgenomen met u.

Dekenaat Zuid (=dekenaten Amsterdam, Hilversum en Meerlanden
De parochie maakt deel uit van het dekenaat Zuid (voorheen Amsterdam) Deken: A. Bakker s.m.a

De St. Urbanuskerk te Ouderkerk maakt deel uit van de regio Amstelland samen met Bovenkerk, de drie kerken in Amstelveen en Buitenveldert. De Annakerk in Amstelveen is per mei 2011 gesloten De regio ziet zichzelf als één pastoraal verzorgingsgebied en zoekt wegen naar samenwerking. Het sacrament van het Vormsel wordt regionaal voorbereid en toegediend. Het pastorale team bestaat uit deken A. Bakker s..m.a (Augustinuskerk te Buitenveldert), eerstaanspreekbare voor Ouderkerk diaken Eugène Brussee'. Parttime werkzaam in de regio: diaken Paul Koopman (H. Geestkerk en Bovenkerk) die tevens docent is aan de Tiltenberg.

De Urbanuskerk Bovenkerk is voor lange tijd gesloten wegens de slechte staat waarin de kerk verkeert. De parochianen vinden een gastvrij onderdak in de H. Geestkerk.  De H. Geestkerk en de St. Urbanus Bovenkerk zijn per 1 januari 2012 een personele unie aangegaan maar behoren nu tot de RK. ParochieAmstelland. De H. Geestkerk zal na de restauratie van Bovenkerk helaas aan de eredienst worden onttrokken.

Sinds kort is er ook een regionale website:www.rkamstelland.nl waarop alle regionale nieuwtjes, regionale cursussen, bestuurdleden enz. Althans: dat is de bedoeling.

Het parochiebestuur van Ouderkerk aan de Amstel heeft nog een eigen bevoegdheid binnen RK. Amstellandparochie.
Het parochiebestuur bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochiaal vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het parochiebestuur bestaat uit meerdere personen met ieder een eigen takenpakket.
Het dagelijks bestuur van het parochiebestuur bestaat uit 3  personen: een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast is er een bestuurslid verantwoordelijk voor o.a de communicatie, het maken van beleid en het vergroten/versterken van de saamhorigheid: Mevrouw H. van Huizen: 4961243
 
Het parochiebestuur als dagelijks bestuur stelt de agenda van de parochievergadering vast, vertegenwoordigt de parochie naar buiten toe en draagt de primaire zorg voor de personele, materiële en financiële zaken. Ook heeft het parochiebestuur als taak samen met de parochievergadering de pastor te adviseren inzake pastoraal beleid.
 
Dhr. P. Theeuwes (secretaris), Dhr.A.Schwegler (vice-voorzitter), Dhr. E Saan en mevr. H. van Huizen, beleid, vrijwillgers en kerkopbouw.